Organització municipal

Tinents de Batle:

 • 1er. Tinent de Batle: D. Antoni X. Colom Colom (LVqV)
 • 2on. Tinent de Batle: D. Jaume Mayol Llobet (GiV)
 • 3er. Tinent de Batle: Dª. Margalida Pons Calafat (GiV)

Competències de batlia:

 • Hisenda i Administració: Sr. Miquel Torres Torres (GIV)
 • Manteniment i Seguretat: Sr. Jaume Mayol Llobet (GIV)
 • Urbanisme, Gent Gran i Sanitat: Sra. Margalida Pons Calafat (GIV)
 • Joventut, Comunicació i Festes: Sr. Marc Llado Sánchez (GIV)
 • Turisme i Comerç: Sr. Jaume Salvà Riutort (GIV)
 • Serveis Socials i Col·laboració Municipal: Sra. Glòria Escudero Tomás (LVqV)
 • Esports, Participació i Medi Ambient: Sr. Antoni X. Colom Colom (LVqV)
 • Cultura, Patrimon i Educació: Sr. Dídac Alcalà Villa (LVqV)